Podstawowym celem nowelizacji było wdrożenie do krajowego porządku prawnego części przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Wprowadzone zmiany obejmują ograniczenie możliwości skorzystania z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism do sytuacji, w której organ podatkowy nie jest w stanie dokonać doręczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami lub gdy doręczenie takie powodowałoby nieproporcjonalne trudności.

Rozszerzony został zakres informacji podatkowych podlegających wymianie z państwami członkowskimi i sformalizowano procedury wymiany tych informacji, w szczególności poprzez określenie terminów na udzielenie i odmowę udzielenia informacji oraz na wezwanie do uzupełnienia wniosku, a także wprowadzenie obowiązku potwierdzania otrzymania wniosku i informacji z urzędu oraz obowiązku przesyłania informacji zwrotnej na temat wykorzystania otrzymanego materiału.

Uproszczone zostały zasady wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych oraz rozszerzono możliwości przekazywania informacji z urzędu. Ponadto umożliwiono zawieranie porozumień przewidujących przebywanie przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów kontroli podatkowej i w urzędach kontroli skarbowej oraz ich obecność w toku postępowań podatkowych i kontrolnych.

Ustawa z 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U., poz. 1145) wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, tj. 12 października 2013 r.