OPP: zmieni się tryb, terminy oraz dane do tworzenia wykazu

W ramach nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie planowana jest zmiana regulacji, która określa tryb, terminy oraz zakres danych koniecznych do tworzenia i prowadzenia przez ministra pracy wykazu organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymania środków z 1 proc. podatku.

Zmianie ma ulec zakres danych objętych wykazem OPP, jaki w formie elektronicznej prowadzi minister pracy. Zgodnie z projektem wykaz w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego zawierać będzie: nazwę, siedzibę, numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, identyfikator podatkowy NIP, jeżeli został on nadany tej organizacji.

Ważna, z punktu widzenia organizacji pożytku publicznego, jest zmiana związana z obowiązkiem zawiadamiania właściwego naczelnika urzędu skarbowego o numerze rachunku bankowego właściwego do przekazania środków z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych. Projekt zakłada możliwość składania (w formie pisemnego oświadczenia) bądź aktualizacji (na formularzu NIP 2) tego numeru w ciągu całego roku. Obecnie ostatecznym terminem na złożenie właściwego numeru rachunku bankowego przez organizację pożytku publicznego był dzień 31 stycznia. Takie rozwiązanie nierzadko powodowało, że środki finansowe pochodzące z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, w związku z faktem niezłożenia właściwego rachunku bankowego w ww. terminie przez organizację, były zwracane do budżetu państwa.

W celu ostatecznego rozwiania wątpliwości związanych z końcowym terminem prowadzenia wykazu przez ministra wprowadza się termin dzienny, w którym następuje jego zamknięcie. Biorąc pod uwagę terminy przekazywania przez urzędy skarbowe środków zgromadzonych na właściwych numerach rachunków bankowych, dniem zamknięcia wykazu powinien być dzień 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym, za które składane jest zeznanie podatkowe.

Konsekwencją projektowanego nowego brzmienia art. 27a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są odpowiednie zmiany w art. 45c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 21b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 11 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 11 stycznia 2013 r.