Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacja pożytku publicznego prowadząca promocję będzie zobowiązana podać informację o źródle jej finansowania, jeśli finansowanie to będzie pochodziło z wcześniej pozyskanych środków pochodzących z 1  proc. podatku. Ponadto, programy komputerowe służące do rozliczania zeznań podatkowych będą musiały zawierać informację czy podatnik może dokonać swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego, której zamierza przekazać 1 proc. podatku należnego, przed rozpoczęciem wypełniania rozliczenia.

Zgodnie z rozporządzeniem, Informacja powinna być zamieszczona na materiale promocyjnym w ten sposób, aby była w szczególności: widoczna i czytelna. Natomiast informacja dotycząca programów komputerowych powinna być prezentowana w taki sposób, aby podatnik przed rozpoczęciem wypełniania zeznania podatkowego był świadomy czy korzystając z tego oprogramowania będzie mógł dokonać swobodnego wyboru organizacji pożytku publicznego. Ponadto informacja ta powinna być zamieszczana w formie możliwej do odczytu przez osoby niewidome i słabo widzące, tj. spełniać wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA.

Rozporządzenie ministra rodziny, pracy polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 973) wejdzie w zycie 19 lipca 2016 r. Promocje prowadzone przez organizacje pożytku publicznego, których prowadzenie rozpoczęło się przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, niespełniająca wymagań w nim określonych, będą mogły być prowadzone po tym dniu, nie dłużej jednak niż przez 1 miesiąc od dnia wejścia w życie rozporządzenia.