Resort finansów chce, aby zaniechanie poboru PCC miało zastosowanie do transakcji zawieranych między 13 lipca 2018 r. a 30 czerwca 2019 r.

MF: PCC od bitcoinów nie trzeba płacić >>

Proponowane rozwiązanie jest efektem konsensusu zawartego między MF a fundacją Trading Jam.

Zaniechanie dla wszystkich

Zaniechanie poboru podatku ma dotyczyć wszystkich podatników dokonujących obrotu na giełdzie walutami wirtualnymi, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.

Jak podkreśla MF, zaniechanie poboru podatku wpisuje się także systemowo w rozwiązania przyjęte w ustawie o PCC, gdzie operacje gospodarcze obejmujące prawa majątkowe o podobnym charakterze, tj. instrumenty finansowe oraz waluty obce, korzystają ze zwolnienia od podatku. Resort zwraca jednak uwagę, że przyjęte rozwiązanie ma charakter czasowy i pozwoli na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym.

Restrykcyjne podejście organów podatkowych

Paweł Stańczyk, lider praktyki planowania podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski podkreśla, że w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych (np. wyrok NSA z 6 marca 2018 r., sygn. II FSK 488/16) kryptowaluty stanowią prawa majątkowe, w związku z czym zarówno ich sprzedaż jak i zamiana podlega, co do zasady, opodatkowaniu pcc według stawki 1 proc. (dotyczy przypadków, w których dana transakcja nie podlega pod reżim VAT).

Ekspert tłumaczy, że z uzasadnienia do projektu wynika, że czasowe odstąpienie od opodatkowania podyktowane jest ważnym interesem podatnika i związane jest ze specyfiką handlu kryptowalutami, w ramach którego zazwyczaj dochodzi do wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany. W efekcie po stronie podmiotu dokonującego obrotu walutą wirtualną skutkuje to obowiązkiem zapłaty podatku w wysokości niejednokrotnie przewyższającej zainwestowane środki. Wejście w życie rozporządzenia skutkować będzie po stronie podatników brakiem obowiązku składania deklaracji PCC-3 oraz zapłaty należnego pcc.

Porządki także w PIT i VAT

Jakub Mościcki, dyrektor generalny w Trading Jam zwraca uwagę, że planowane rozporządzenie ma objąć tylko transakcje zawierane w okresie od 13 lipca 2018 r. do końca czerwca przyszłego roku. Na pytanie, co w takim razie z transakcjami wcześniejszymi, potwierdza, że MF pracuje nad przepisami, które również zwolnią je z PCC. Stosowne projekty mają być zaprezentowane w ciągu tygodnia. Mościcki potwierdza także, że fundacja Trading Jam współpracuje z MF w tworzeniu przepisów porządkujących kwestie opodatkowania walut wirtualnych podatkiem dochodowym i VAT