Dla celów poboru akcyzy w ustawie o podatku akcyzowym została przyjęta definicja samochodu osobowego. Zgodnie z nią samochody osobowe są to pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne objęte pozycją CN 8703, przeznaczone zasadniczo do przewozu osób, inne niż objęte pozycją 8702.

Resort finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 8444 zaznaczył, że przy ustalaniu kodu towaru należy kierować się ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury Scalonej zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1006/2011 z 27 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnotowej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L Nr 282).

Klasyfikacji taryfowej samochodów dokonuje się w oparciu o 1. i 6. regułę interpretacji, które wskazują iż zasadniczym kryterium wyboru jest przeznaczenie pojazdów samochodowych.

Pozycja 8703 obejmuje "pojazdy silnikowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycja 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi oraz samochodami wyścigowymi". O klasyfikacji do tej pozycji decyduje jego zasadnicze przeznaczenie do przewozu osób.

Minister finansów podkreślił, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym jasno określają, iż przedmiotem opodatkowania są samochody osobowe klasyfikowane do kodu CN 8703 i nie ma konieczności zmian w przepisach w powyższym zakresie.