Już po raz drugi minister finansów odpowiadając na interpelację poselską wyjaśnił, że od 1 marca 2009 r. czynnikiem decydującym o opodatkowaniu ambulansów podatkiem akcyzowym jest przynależność do określonego kodu Nomenklatury Scalonej (CN) tj. kodu CN 8703.

Ambulanse w zależności od przeznaczenia klasyfikowane są do kodu CN 8703 lub CN 8705. Przy ustalaniu kodu towaru należy kierować się ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury Scalonej zawartymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1006/2011 z dnia 27 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnotowej Taryfy Celnej (Dz. Urz. WE L Nr 282).

Klasyfikacji taryfowej ambulansów dokonuje się w oparciu o 1. i 6. regułę interpretacji, które wskazują iż zasadniczym kryterium wyboru jest przeznaczenie pojazdów samochodowych. Ambulanse sanitarne, które posiadają funkcje transportowe objęte są pozycją 8703 nomenklatury. Natomiast inne pojazdy mechaniczne specjalnego przeznaczenia takie jak mobilne placówki ochrony zdrowia, czy stacje krwiodawstwa, które nie realizują przewozu chorych objęte są pozycja 8705 nomenklatury (por. wyrok WSA z 13 października 2004 r., sygn.: I SA/Po 844/02).

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS z 2005 r. Nr 1, poz. 11) to podmiot zainteresowany sam klasyfikuje dany samochód do kodu CN i to on ponosi ewentualne konsekwencje błędnej kwalifikacji.

Minister Finansów przypomniał, że od 10 lipca 2009 r. opodatkowując ambulanse o kodzie CN 8703 do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego.