Dokonano zmian w umowie spółki w części dotyczącej kwestii umorzeń. Spółka otrzymała fakturę od notariusza za wypisy z aktu notarialnego, za protokół spółki. Czy są to koszty spółki czy udziałowca?
Moim zdaniem, jeżeli w akcie notarialnym zostało wskazane, że to spółka płaci za jego sporządzenie, wydatki takie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Koszty takie są niekiedy kwestionowane przez organy podatkowe.
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., do podatkowych kosztów uzyskania przychodu zalicza się te wydatki, które zostały poniesione w celu uzyskania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, a które z puli kosztów nie zostały wyłączone przez samego ustawodawcę. Dokonując wykładni takich przepisów należy zwrócić uwagę na to, że ustawodawca nie wskazuje jak bliski musi być związek wydatku z przychodem aby był on kosztem podatkowy.
Od wielu już lat funkcjonuje pogląd - i pomimo nowelizacji u.p.d.o.p. dokonanej 16 listopada 2006 r. nie powinno to się zmienić - że wydatek dopiero wówczas może być uznany za koszt uzyskania przychodu, gdy jest on chociażby w sposób pośredni powiązany z przychodem, który to przychód nie koniecznie został uzyskany, ale który hipotetycznie jest możliwym do osiągnięcia oraz gdy jest on ekonomicznie uzasadniony.
Zagadnienie zaliczania przez spółki do kosztów podatkowych wydatków, jakie ponoszone są w związku z dokonanymi zmianami umowy stanowiącej podstawę jej funkcjonowania, budziły i budzą wiele kontrowersji.
Niewątpliwie wydatki, jakie spółka ponosi w związku ze zmianą jej umowy, są powiązane z ogólnym funkcjonowaniem spółki. Jako takie, moim zdaniem, mogą być uznane za koszt podatkowy tak jak inne koszty ogólne działalności spółki.
Niestety, jeżeli chodzi o tego rodzaju koszty brakuje tutaj pełnej jednomyślności. Zarówno bowiem twierdzenie prezentowane przeze mnie jak i przeciwne (wydatki nie są kosztem) ma dużą grupę zwolenników i przeciwników.