Ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym , ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła regulacje, zgodnie z którymi opłata paliwowa podlega zabezpieczeniu zabezpieczeniem akcyzowym na zasadach określonych w ustawie o podatku akcyzowym. Jednocześnie uległy zmianie przepisy ustawy o podatku akcyzowym regulujące kwestie związane z zabezpieczeniami akcyzowymi polegające na objęciu tymi przepisami opłaty paliwowej.

Zobacz: Nowe przepisy dotyczące zabezpieczeń akcyzowych >>

Jednak z godnie z przepisami przejściowymi, podmioty posiadające 1 stycznia 2015 r. złożone ważne zabezpieczenie akcyzowe są zwolnione z obowiązku zabezpieczenia opłaty paliwowej do dnia złożenia nowego lub dodatkowego zabezpieczenia akcyzowego, lub jakiejkolwiek zmiany tego zabezpieczenia, nie dłużej jednak, niż do 31 grudnia 2015 r. Powoduje to, że w 2015 r. będą funkcjonowały w zakresie paliw płynnych i gazu jednocześnie zabezpieczenia akcyzowe bez opłaty paliwowej oraz zabezpieczenia z opłatą paliwową. Zabezpieczenia akcyzowe złożone w 2015 r. będą identyfikowane po liczbie 15 w numerze GRN. „Stare" zabezpieczenia będą miały w numerze GRN liczbę 14 i mniejsze liczby.

Jak poinformował resort finansów, system EMCS, a zwłaszcza systemy kooperujące, m.in. Ogólnopolski System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2), znajdują się w trakcie rozbudowy, niemniej jednak dotychczasowe modyfikacje pozwalają na automatyczne obliczanie kwoty, którą będzie odnotowywane obciążenie lub użycie zabezpieczenia akcyzowego albo zwolnienie z tego obciążenia lub użycia, stanowiącej sumę akcyzy i opłaty paliwowej. Kwoty te będą automatycznie odnotowywane w systemie OSOZ2. Po pełnym wdrożeniu systemów informatycznych zostanie opracowana nowa instrukcja obsługi zabezpieczeń akcyzowych w Systemie EMCS. Do tego czasu, w sprawie informacji dotyczących obsługi zabezpieczeń akcyzowych zawierających opłatę paliwową, należy zwracać się do HELP DESKu.