Pytanie

Prowadzę firmę transportową, rozliczam się na zasadach ogólnych (PKPiR). Zakupiłem nowy akumulator, sprzedawca pobrał opłatę depozytową w kwocie 30 zł.
Czy opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodu?

Odpowiedź

Moim zdaniem, opłatę depozytową można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów dopiero wówczas, gdy stanie się definitywnym kosztem, tj. jeżeli po upływie 30 dni od pobrania tej opłaty kupujący nie zwróci zużytego akumulatora.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f.

Jak wynika z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach - dalej u.b.a., sprzedawca detaliczny baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych jest obowiązany do pobrania od kupującego opłaty depozytowej oraz do potwierdzenia jej pobrania, jeżeli przy sprzedaży tych baterii lub akumulatorów kupujący nie przekazał mu zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Sprzedawca ten ma też obowiązek, w terminie 30 dni od dnia pobrania opłaty depozytowej, do przyjęcia wspomnianych wyżej zużytych baterii i akumulatorów oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu.

Natomiast zgodnie z art. 54 ust. 3 u.b.a., jeżeli zwrot pobranej opłaty depozytowej przez ww. sprzedawcę jest niemożliwy z powodu jego likwidacji, upadłości albo przerwy w wykonywanej działalności gospodarczej, wprowadzający baterie i akumulatory ma obowiązek, w terminie 45 dni od dnia ich sprzedaży, do przyjęcia od kupującego zużytych baterii i zużytych akumulatorów wprowadzonych przez niego do obrotu oraz zwrotu pobranej opłaty depozytowej i potwierdzenia jej zwrotu w zorganizowanych przez niego punktach zbierania tych baterii lub akumulatorów.

Z kosztów uzyskania przychodów wyłączono m.in. dodatkową opłatę produktowej, o której mowa w art. 42 ust. 2 u.b.a., z tym że kosztem uzyskania przychodów są poniesione wydatki, o których mowa w art. 37 ust. 4 u.b.a., oraz poniesione opłaty, o których mowa w art. 38 ust. 2 u.b.a. (art. 23 ust. 1 pkt 16d u.p.d.o.f.).
Wyłączenie nie dotyczy opłaty depozytowej określonej w art. 54 u.b.a. dlatego, moim zdaniem może ona stanowić koszty uzyskania przychodów. Jednak opłata ta podlega zwrotowi na zasadach określonych wyżej, w związku nie od razu stanie się kosztem podatkowym. Koszty uzyskania przychodów muszą być definitywne co oznacza, że opłata depozytowa stanie się kosztem po upływie 30 dni od dnia jej pobrania, jeśli kupujący nie zwróci zużytego akumulatora lub po upływie terminu w sytuacji opisanej w art. 54 ust. 3 u.b.a.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego