Zapewnienie pracownikowi okularów korekcyjnych, a w szczególnych sytuacjach także zamiast nich szkieł kontaktowych korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT.

Tak stwierdził Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 16 marca 2011 r., sygn. DD3/033/30/CRS/11/95, wydanej w celu jednolitego stosowania prawa, w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez organy podatkowe w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do świadczeń związanych z zapewnieniem pracowników okularów korygujących wzrok podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary korygujące wzrok pracownikowi użytkującemu w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, jeżeli lekarz, w wyniku badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykaże potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze tego monitora.

Przepisy nie określają formy zapewnienia pracownikowi zaleconych przez lekarza okularów, dlatego powinien ją określić pracodawca. Może to nastąpić albo przez otrzymanie od pracodawcy zaleconych okularów korekcyjnych, albo poprzez zwrócenie pracownikowi poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego fakturą. W tym drugim przypadku zasadne jest aby pracodawca wcześniej ustalił wysokość kwoty przeznaczonej na okulary i poinformował o tym zainteresowanych pracowników. Obie formy zapewnienia przez pracodawcę okularów korygujących uprawniają do zastosowania zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Minister Finansów rozstrzygnął także wątpliwości co do możliwości korzystania z tego zwolnienia w przypadku, gdy pracodawca zapewnia pracownikowi szkła (soczewki) kontaktowe. Stwierdził, że jeżeli lekarz specjalista w wyniku przeprowadzonych badań okulistycznych zaleci pracownikowi stosowanie przy obsłudze monitora zamiast okularów - szkieł kontaktowych, pracodawca ma obowiązek je zapewnić i w tych szczególnych sytuacjach świadczenie w postaci zapewnienia tych szkieł również korzysta z przedmiotowego zwolnienia podatkowego.

Jolanta Mazur