Ustawą o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych wprowadzony został zryczałtowany podatek, który opłacać będą mogli przedsiębiorcy okrętowi, jeśli spełniać będą określone w ustawie warunki. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu podatkowego, ustawa zobowiązuje tych przedsiębiorców do prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z działalnością w zakresie budowy statku lub przebudowy statku. Umożliwi to prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w przypadku przejścia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem, na zasady ogólne określone w ustawach o podatku dochodowym.

W przypadku podatników prowadzących działalność opodatkowaną podatkiem dochodowym, którzy na podstawie odrębnych przepisów prowadzą ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a następnie wybiorą opłacanie podatku w zakresie budowy statku lub przebudowy statku zryczałtowanym podatkiem, będą oni mieli prawo prowadzić wykaz określony projektem, poprzez kontynuowanie prowadzenia tej odrębnej ewidencji, pod warunkiem jednak, że ta ewidencji odpowiadać będzie ona odpowiadać wymaganiom wynikającym z projektu. W związku z powyższym, projekt wskazuje, że przedsiębiorca okrętowy będzie mógł prowadzić wykaz w postaci papierowej lub przy zastosowaniu technik informatycznych, o ile możliwy będzie jego wydruk

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów