W przypadku gdy kwota opłaty za przechowywanie w depozycie towaru obliczona za cały okres przechowywania jest wyższa od wartości celnej towaru, organ celny pobierać będzie opłatę ryczałtową równą wartości celnej towaru. Gdy kwota opłaty będzie w takiej sytuacji niższa od równowartości kwoty 10 euro, organ celny pobierze opłatę ryczałtową w wysokości równowartości kwoty 10 euro.

Ustalona została także stawka opłaty za czynności podejmowane w wyniku wykonywania na wniosek osoby zainteresowanej czynności przewidzianych w przepisach prawa celnego w miejscu innym niż urząd celny lub poza czasem pracy urzędu celnego w wysokości 30 zł za każdą rozpoczętą godzinę pracy funkcjonariusza celnego, w tym za czas niezbędny na dojazd
oraz za opóźnienia i przerwy w ich wykonywaniu, niezawinione przez funkcjonariusza celnego.

Rozporządzenie ministra finansów z 18 października 2012 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania (Dz. U. , poz. 1145) wejdzie w życie 25 października 2012 r.