Pytanie

Czy dla celów określenia statusu firmy dla celów JPK należy wliczać u agencji pracowników tymczasowych?

Przykładowo wg opinii UOKIK nie wlicza się ww. pracowników do stanu zatrudnienia samej agencji, a do stanu pracodawcy użytkownika. Agencja ma tylko 2 własnych pracowników, natomiast resztę (ponad 100) użycza innym firmom w ramach pracy tymczasowej.

Odpowiedź

Jakkolwiek nie ma tutaj wyraźnych regulacji prawnych dla jednego, bądź drugiego sposobu postępowania, przyjąć należy, że pracownicy tymczasowi nie wpływają na wielkość zatrudnienia z agencji pracy tymczasowej dla potrzeb określenia jej statusu jako MŚP (tu: jako mikroprzedsiębiorcy).

Obowiązujące przepisy w zakresie jednolitych plików kontrolnych – zarówno te odnoszące się do przekazywania na wezwanie właściwych organów w formacie JPK danych w ramach procedur podatkowych (kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, czynności sprawdzających), jak i te, które dotyczą przesyłania bez wezwania organów w formacie JPK rejestrów VAT – ustanawiają różne terminy powstania tego obowiązku w zależności od tego, czy podmiot jest mikroprzedsiębiorcą, czy małym, bądź średnim przedsiębiorcą, czy też nie spełnia tych kryteriów (jest "dużym" przedsiębiorcą). Odsyłają w tym zakresie do definicji zawartych w przepisach ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Średnioroczne zatrudnienie u danego podmiotu (w każdym z dwóch ostatnich lat obrotowych) jest przesłanką do oceny statusu podatnika (jako mikro-, małego, średniego lub "dużego" przedsiębiorcy).

Z przepisów art. 109 Ordynacji podatkowej wynika, że średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty. Przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Przepisy nie zawierają regulacji prawnej w omawianym zakresie. Brak jest również orzeczeń sądowych wprost odnoszących się do tego problemu.

Jeden z wyroków – w kontekście którego zaczęto się zastanawiać nad zmianą dotychczasowej praktyki – nie dotyczył przepisów us.d.g. i definicji MŚP, lecz odnosił się do kwestii związanych z odprowadzeniem składki na PFRON (wyrok NSA z 23 maja 2014 r., II FSK 765/13, w którym sąd stwierdził, że to nie pracodawca użytkownik, a agencja pracy tymczasowej jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego).

Uważa się jednak w praktyce, że pracodawcy tymczasowi nie powinni być wliczani do stanu zatrudnienia w agencji pracy tymczasowej (dla potrzeb ustalenia statusu MŚP), lecz do stanu zatrudnienia u pracodawcy użytkownika.

Przecież to właśnie lepiej oddaje wielkość danego przedsiębiorstwa – miejsce, gdzie faktycznie dane osoby pracują.

W związku z powyższym – jakkolwiek nie ma tutaj wyraźnych regulacji prawnych dla jednego, bądź drugiego sposobu postępowania, przyjąć należy, że pracownicy tymczasowi nie wpływają na wielkość zatrudnienia z agencji pracy tymczasowej dla potrzeb określenia jej statusu jako MŚP (tu: jako mikroprzedsiębiorcy).

Z przepisów u.s.d.g. wynika, że przy obliczaniu średniorocznego zatrudnienia nie uwzględnia się pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, urlopach na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopach ojcowskich, urlopach rodzicielskich i urlopach wychowawczych, a także zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. Tak więc "uczniów" nie należy wliczać do stanu zatrudnienia.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów