Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 12 sierpnia 2015 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się podatnik w sprawie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku. Nabyta nieruchomość była jednak obciążona kredytem hipotecznym. Podatnik wstąpił więc w prawa i obowiązki kredytobiorcy. Kredyt spłacał od października 2011 r. W lutym 2014 r., gdy kredyt był już spłacony, sprzedał nieruchomość. W marcu 2014 r. nabył mieszkanie przeznaczając na ten cel część kwoty ze sprzedaży nieruchomości.

Podatnik zapytał, czy koszty kredytu lub ewentualnie odsetki od kredytu przejętego od spadkodawcy na nabycie odziedziczonej nieruchomości stanowią koszty nabycia nieruchomości, a tym samym, czy można zaliczyć je do kosztu uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Sam podatnik uważa, że koszty tego kredytu stanowią koszt uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że podatnik błędnie powołuje się na art. 22 ust. 6c ustawy o PIT, który dotyczy wyłącznie sprzedaży tych nieruchomości, które podatnik nabył odpłatnie. Natomiast w przypadku nabycia nieruchomości w spadku nie występuje cena nabycia, gdyż spadek nabywa się po spadkodawcach nieodpłatnie. Owszem nabyta nieruchomość była obciążona hipoteką. Jednak w myśl art. 22 ust. 6d ustawy o PIT – do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób zaliczane są:

  • udokumentowane nakłady na tę nieruchomość zwiększające jej wartość,
  • kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej ten podatek przypada na tę nieruchomość.

Fiskus podkreślił, że kredyt hipoteczny zaciągnięty przez spadkodawcę na skutek przyjęcia spadku jest niewątpliwie osobistym zobowiązaniem z racji bycia spadkobiercą. Skoro więc spłata kredytu nie stanowi udokumentowanego nakładu zwiększającego wartość odziedziczonej nieruchomości, a przywołany przepis nie daje możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu innego rodzaju wydatków niż w nim wymienione, to brak jest podstaw prawnych, aby wskazany przez spadkobiercę wydatek zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży.

Brak więc jest podstaw prawnych, aby podstawę opodatkowania stanowił uzyskany ze sprzedaży przychód po odliczeniu kwoty spłaconego kredytu lub odsetek względem wierzyciela hipotecznego. Spłata takiego kredytu w żaden sposób nie mieści się w ustawowych kryteriach kosztów uzyskania przychodu zawartych w art. 22 ust. 6d ustawy, wobec czego koszty jego spłaty nie będą mieć wpływu na wysokość dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę ze sprzedaży.

Fiskus nadmienił jednocześnie, że podatnik przyjmując spadek przyjął zarówno aktywa spadku, jak i jego pasywa, bowiem spadek to nie tylko prawa, ale i obowiązki. Chcąc uniknąć negatywnych konsekwencji otrzymania spadku mógł spadek odrzucić.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 12 sierpnia 2015 r., sygn. akt IBPB-2-2/4511-182/15/ZuK, LEX nr 271572

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł