Celem projektu jest dostosowanie przepisów do postanowienia TK z 29 marca 2013 roku (sygn. S 2/13), w którym Trybunał, po rozpatrzeniu skargi konstytucyjnej podatnika, w której zarzucił niekonstytucyjność art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT w zakresie, w jakim wyłącza inne niż ustawa i przepisy wykonawcze źródła prawa pracy, w tym układy zbiorowe pracy, na podstawie których zasądzane jest odszkodowanie stwierdził, że układy zbiorowe pracy oraz inne porozumienia pracownicze stanowią normatywne źródła prawa pracy, określające zarówno obowiązki, jak i uprawnienia pracodawców oraz pracobiorców.

Zobacz: Senat za zwolnieniem z PIT niektórych odszkodowań >>

Projekt przewiduje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych będą otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają także z postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Dotychczas zwolnione były tylko te, które wynikają wprost z ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie.

Podczas konsultacji nad projektem Naczelny Sąd Administracyjny zaproponował by projekt objął mocą wsteczną dochody uzyskane przed 1 stycznia 2014 roku.

Zobacz także: TK zauważył lukę w przepisie o zwolnieniu z PIT odszkodowań

Tekst pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego