Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do ministra finansów zasygnalizował kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego, wypłacanych na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Rzecznika cywilnoprawny charakter tych odsetek jest argumentem przemawiającym za rozważeniem objęcia wypłaty takich odsetek zwolnieniem podatkowym. Z istoty tego rodzaju odsetek można bowiem wnosić, że ich przyznanie - w większości przypadków - nie wzbogaca beneficjenta w żaden sposób, lecz jedynie rekompensuje poniesioną stratę.

Minister finansów odpowiadając na wystąpienie RPO stwierdził, że zwolnienia przedmiotowe stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i w konsekwencji ich ustanowienie wynika ze szczególnych przesłanek, których brak w omawianej sytuacji. Odsetek za zwłokę nie można bowiem utożsamiać z odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Odsetki z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego należą się za samo opóźnienie w spełnieniu świadczenia, choćby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody.

Minister nie podzielił także stanowiska Rzecznika odnośnie wyłączenia przychodów z umów o dożywocie ze źródeł opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem ministra, mając na uwadze odpłatny charakter zarówno umowy o dożywocie, jak i umowy sprzedaży, brak jest przesłanek do różnicowania skutków podatkowych zbycia nieruchomości lub ich części w drodze tych umów. Podniesiony w wystąpieniu RPO postulat wprowadzenia w ustawie o PIT pojęcia "umowy o dożywocie" nie znajduje uzasadnienia, bowiem każde zbycie nieruchomości i określonych praw majątkowych mające charakter odpłatny mieści się w źródle przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) tej ustawy.