Odsetki za nieterminowy zwrot akcyzy

Wprowadzenie możliwości żądania odsetek podatkowych od zwrotu akcyzy po terminie - to kolejna z propozycji Ministerstwa Gospodarki przedstawiona w projekcie założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

Przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626) nie przewidują możliwości naliczenia odsetek w przypadku opóźnienia w zwrocie akcyzy.

Brak takiego rozwiązania - zdaniem resortu gospodarki - jest niekorzystny dla przedsiębiorców i sprzyja powstawania zatorów płatniczych. W skrajnych sytuacjach może prowadzić do upadłości przedsiębiorcy.

Zarówno Ordynacja podatkowa, jak i ustawa o podatku od towarów i usług zawierają rozwiązania, które mogłyby być stosowane również w przypadku zwrotu akcyzy. Podatnicy, którzy nie otrzymali zwrotu akcyzy w terminie składają wówczas wniosek do właściwego naczelnika urzędu celnego o wydanie decyzji i wypłatę należnej kwoty wraz z odsetkami.

Zgodnie z art. 78 Ordynacji podatkowej wszelkie nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości równej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych. W przypadku akcyzy natomiast wydawane są decyzje odmowne uzasadniane tym, że zwrot akcyzy nie jest nadpłatą (por. I GSK 709/10, I SA/Kr 1854/11).

Zdaniem projektodawców wprowadzenie możliwości żądania odsetek za nieterminowy zwrot akcyzy będzie sporym ułatwieniem dla przedsiębiorców.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 28 czerwca 2012 r.