Oprócz odsetek za zwłokę od kwot podatku od towarów i usług nieuiszczonego w terminie, naczelnik urzędu celnego pobierać będzie odsetki od niepobranej kwoty podatku w sytuacji, gdy kwota podatku należnego z tytułu importu towarów w prawidłowej wysokości została określona w decyzji.

Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. Obecnie odsetki od niezapłaconego podatku z tytułu importu pobierane są na zasadach wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej, tj. od następnego dnia po dniu upływu terminu płatności, który w przypadku wydania decyzji określającej ten podatek wynosi 10 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w projekcie odsetki pobierane będą przez naczelnika urzędu z uwzględnieniem wysokości i zasad obowiązujących dla poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, z tym, że ich wysokość liczona ma być od dnia następującego po dniu powstania obowiązku podatkowego do dnia powiadomienia o wysokości należności podatkowych.

Odsetki nie będą pobierane, jeżeli podatnik udowodni, że wykazana w zgłoszeniu celnym nieprawidłowa kwota podatku była spowodowana okolicznościami niewynikającymi z jego zaniedbania lub świadomego działania.

Jolanta Mazur

źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 6 grudnia 2010 r.