W rozpatrywanej sprawie organ podatkowy nie ustalił, czy i kiedy wystąpiły przesłanki do ogłoszenia upadłości. Organ stwierdził, że nie jest w stanie ustalić prawidłowo sytuacji finansowej spółki, gdyż podmiot ten zaliczał do przychodów należności ze sprzedaży towarów i usług, których nie dokonywał oraz zaliczał w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatki wynikające z faktur, które nieodzwierciedlały rzeczywistych zdarzeń gospodarczych.

Zdaniem WSA w Bydgoszczy, do którego trafiła sprawa, jeżeli organ nie jest w stanie ustalić sytuacji finansowej spółki, to powinien wyjaśnić, na jakiej podstawie uznał, że w okresie, kiedy osoba pełniła funkcję członka zarządu zaistniały podstawy do ogłoszenia upadłości spółki. Odpowiedzialność członka zarządu może bowiem wchodzić w rachubę tylko w sytuacji, gdy w stosunku do spółki wystąpiły przesłanki wystąpienia z wnioskiem o upadłość.

A skoro w okresie pełnienia funkcji przez członka zarządu nie zachodziły przesłanki do ogłoszenia upadłości, to późniejsze pogorszenie się sytuacji finansowej spółki w okresie, kiedy już tej funkcji nie pełnił, powoduje uwolnienie tego członka zarządu od odpowiedzialności przewidzianej w art. 116 § 1 Ordynacji podatkowej.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 28 marca 2012 r., I SA/Bd 112/12