Pytanie

Czy przychody z udostępnienia adresu spółce (SKA), które będzie otrzymywać osoba fizyczna, można rozliczać w ramach najmu, jako odrębnego źródła przychodów?

Odpowiedź

Odpłatne udostępnienie adresu może być rozliczane jako najem.

Uzasadnienie

Na wstępie należy zauważyć, że nie istnieje przedmiot taki jak adres - jest to bowiem oznaczenie nieruchomości (nieruchomości gruntowej, lokalowej czy budynkowej). W istocie zatem udostępnienie adresu spółce stanowi umożliwienie korzystania z nieruchomości przez tę spółkę (używanie). Oczywiście jest to używanie w ograniczonym umową zakresie (poczynając od tylko umożliwienia powoływania się na ten adres, a kończąc na umieszczeniu na nieruchomości reklam czy oznaczeń). Umowa udostępnienia adresu spełnia więc warunki dla najmu - najmem jest bowiem umowa w której wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz (art. 659 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) - dalej k.c.). To umowa określa zaś zakres najmu - najemca powinien bowiem przez czas trwania najmu używać rzeczy najętej w sposób określony w umowie, a dopiero gdy umowa nie określa sposobu używania - w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy (art. 666 k.c.).

Z umowy udostępnienia adresu powinno zatem wynikać, że wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy nieruchomość do używania przez czas określony lub nieokreślony, przez korzystanie z adresu nieruchomości, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.

W takim przypadku przychody osoby fizycznej z tej umowy będzie można rozliczać w ramach przychodów z najmu (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych). Opodatkować je można zatem na zasadach ogólnych albo ryczałtem.

Istotnym jest, by umowa najmu zawierała wszystkie elementy wynikające z art. 659 § 1 k.c., tak, by nie mogła zostać uznana za umowę nienazwaną. Wydaje się, że nawet wówczas będzie mogła być rozliczana jako najem bytu wirtualnego, jakim jest adres pocztowy.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 5 września 2014 r., DD2/033/55/KBF/14/RD-75000.

Dowiedz się więcej z książki
Najem nieruchomości a podatki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł