Pytanie użytkownika LEX Biznes Księgowość:
Czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od owoców kupowanych dla pracowników? Pracownik sam decyduje, czy się nimi poczęstuje.
Czy trzeba wykazywać nieodpłatne przekazanie?
Czy zmienia sytuację fakt, że owoce byłyby spożywane podczas spotkań?
Spółka nie posiada żadnych regulaminów zakazujących zabierania powyższych produktów do domu.
Pytam w kontekście interpretacji IBPP1/443-877/14/ES, ILPP3/4512-1-246/15-4/AW.

Odpowiedź

Ponieważ dokonywane przez Spółkę zakupy owoców już w momencie nabycia będą przeznaczone do wykorzystania przez pracowników, czynność ta nie jest związana z działalnością gospodarczą Spółki. Oznacza to, że Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu owoców, które mają być udostępnione pracownikom.

Jeśli chodzi o owoce spożywane w trakcie spotkań służbowych, to zużycie przez pracownika owoców w trakcie spotkania służbowego nie nosi znamion użycia na cele osobiste (prywatne), lecz jest uzasadnione potrzebami pracodawcy, takimi jak zapewnienie sprawnego przebiegu spotkania służbowego. Tym samym, Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego bez konieczności wykazywania podatku należnego. Należałoby jednak w takim przypadku wydzielić, jaka część owoców jest przekazywana na spotkania (por. wyrok WSA w Krakowie z 8.12.2015 r., I SA/Kr 1370/15).

W myśl art. 86 ust. 1 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u. w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114 u.p.t.u., art. 119 ust. 4 u.p.t.u., art. 120 ust. 17 i 19 u.p.t.u. oraz art. 124 u.p.t.u.

Prawo do odliczenia powinno być realizowane natychmiast po powstaniu podatku naliczonego. Ponieważ dokonywane przez Spółkę zakupy owoców już w momencie nabycia będą przeznaczone do wykorzystania przez pracowników, czynność ta nie jest związana z działalnością gospodarczą Spółki. Oznacza to, że Spółka nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu owoców, które mają być dostępne dla pracowników.

W myśl art. 7 ust. 2 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Ponieważ Spółce nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu owoców, powyższy przepis art. 7 ust. 2 u.p.t.u. nie znajdzie zastosowania, co oznacza, że Spółka nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności przekazania owoców pracownikom.