Minister Finansów określił w rozporządzeniu warunki i tryb odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Z uwagi na koniec okresu, który umożliwiał stosowanie dotychczasowego rozporządzenia zawierającego uregulowania w tym przedmiocie należało wydań nowe przepisy wykonawcze. Uregulowania te zasadniczo odpowiadają co do zakresu tym, które zawarte są w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu.

Utrzymane zostały dotychczasowe zasady odliczeń kwot wydatkowanych z tytułu nabycia kas. Nie zmieniono także wymogów związanych z dokumentowaniem uprawnień do dokonania odliczeń. Rozkład kwoty odliczenia uzależniony od wybranego przez podatnika rodzaju rozliczenia także pozostał bez zmian. W okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości 25 % kwoty odpowiadającej 90 % ceny zakupu kasy bez podatku, nie więcej jednak niż 175 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne i odpowiednio 50 % tej kwoty, nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli składa deklaracje za okresy kwartalne.

Zachowane zostały warunki związane z dokonaniem odliczenia oraz wymogi, których nieprzestrzeganie skutkuje koniecznością dokonania zwrotu odliczonych lub kwot części wydatków poniesionych na zakup kas rejestrujących, a także dotychczasowe regulacje w zakresie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas przez podatników świadczących usługi przewozu osób taksówkami.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. Nr 257, poz. 1733) wchodzi w życie 1 stycznia 2010 r.

Jolanta Mazur