W dwudniowym spotkaniu, które odbyło się 21-22 maja 2015 r. w Ministerstwie Finansów. wzięli udział przedstawiciele resortów finansów z 26 krajów oraz eksperci organizacji międzynarodowych – poza OECD. Uczestnicy rozmawiali o najnowszych osiągnięciach oraz przyszłych wyzwaniach związanych z prognozowaniem makroekonomicznym oraz z funkcjonowaniem średnio-okresowych ram budżetowych, z uwzględnieniem dyscypliny fiskalnej i reguł wydatkowych.

Przedstawiono także doświadczenia międzynarodowe we wprowadzaniu przeglądów wydatków publicznych oraz te kwestie polityki budżetowej państwa, które podlegają dynamicznemu rozwojowi w krajach OEDC. Chodzi o partycypację obywateli w procesach planowania budżetowego oraz transparentności budżetowej, jak również o budżetowanie zorientowane na zapewnianie równych szans, z uwzględnieniem kwestii równouprawnienia płci.

Tematem debaty było też budżetowanie polityki ochrony zdrowia na tle wyzwań i perspektyw długookresowych oraz najlepsze rozwiązania budżetowania zadaniowego i możliwości dalszego doskonalenia tej formy zarządzania finansami publicznymi, która ma za zadanie podnoszenie efektywności i skuteczności wydatków publicznych i m.in. finansowanie inwestycji w infrastrukturę, w tym rozwiązania umożliwiające większą rolę instytucji partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

Podczas spotkania, minister finansów Mateusz Szczurek podkreślił znaczenie modernizacji sposobów planowania budżetowego dla efektywnego i skutecznego finansowania zadań publicznych, a tym samym dla racjonalnego wykorzystania pieniędzy powierzonych państwu przez podatników i wyraził przekonanie, że obrady, które służą wymianie najlepszych praktyk i doświadczeń, przyczynią się do wzmocnienia stanu finansów w krajach regionu.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Dyrektora Finansowego