Odpowiedź:
To od jakiej kwoty trzeba będzie naliczyć podatek należny z tytułu darowizny zależy od jednego z dwóch istniejących stanowisk. Podatek dochodowy w przedstawionej sytuacji nie wystąpi.

Uzasadnienie:
W przedstawionej sytuacji – jak zakładam – podatniczce przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wykupie samochodu z leasingu. Powoduje to, że darowizna tego samochodu mężowi (z którym podatniczka ma rozdzielność majątkową) podlegać będzie opodatkowaniu VAT jako nieodpłatna dostawa towarów (zob. art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.).
Podstawę opodatkowania VAT w przypadku podlegających opodatkowaniu nieodpłatnych dostaw towarów ustala się zgodnie z art. 29a ust. 2 u.p.t.u. Przepis ten stanowi, że w przypadku takich dostaw towarów podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów.
Jest kwestią sporną czy ustalona w ten sposób podstawa opodatkowania może być wyższa niż historyczna cena nabycia lub historyczny koszt wytworzenia. Według mnie nie (skoro w art. 29a ust. 2 u.p.t.u. wprost jest mowa o cenie nabycia towarów), lecz organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach reprezentują odmienne stanowisko. Tytułem przykładu wskazać można dotyczące właśnie nieodpłatnego przekazania towarów wykupionych przez podatników z leasingu interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 5 sierpnia 2009 r. (ILPP1/443-581/09-2/AT) czy interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lutego 2015 r. (IPPP1/443-1355/14-4/AW). A zatem – zależnie od przyjętego stanowiska – VAT w przedstawionej sytuacji trzeba będzie naliczyć od ceny wykupu netto (moim zdaniem) lub wartości netto samochodu z dnia darowizny (zdaniem organów podatkowych).
Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że podatek dochodowy z tytułu darowizny, o której mowa, nie wystąpi. Dokonywanie darowizn nie generuje bowiem przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym u darczyńców, jak również – ze względu na brzmienie art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – u obdarowanych.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 18.09.2015 r.