Pytanie

Rolnik wybudował oborę - fermę, która składa się z następujących obiektów i urządzeń: obora - hala główna, budynek dojarni z zapleczem socjalno - biurowym i magazynami, łącznik, naziemne zbiornik na gnojowice, płyta gnojowa, silos na kiszonkę, zbiornik podziemny - przepompownia, zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe oraz produkcyjne, place manewrowe, drogi utwardzone, tereny zieleni niskiej i wysokopiennej, ogrodzenie terenu, zbiorniki odciekowe.
Czy ulga inwestycyjna w podatku rolnym przysługuje z tytułu wydatków poniesionych na wszystkie elementy?

Odpowiedź

Ulga inwestycyjna nie będzie przysługiwała w związku z wydatkami dotyczącymi terenów zieleni, ogrodzenia terenu oraz wykonania placu manewrowego i dróg. Pozostałe wymienione w pytaniu wydatki mogą być tą ulgą objęte.

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 13 ust. 1 ustawy o podatku rolnym , podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna m.in. z tytułu wydatków poniesionych na budowę lub modernizację budynków inwentarskich służących do chowu, hodowli i utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz obiektów służących ochronie środowiska.

Ustawa o podatku rolnym nie zawiera ani precyzyjnej definicji budynków inwentarskich, ani definicji obiektów służących ochronie środowiska. W oparciu o powołaną regulację nie ma jednak wątpliwości, iż chodzi tu o wszelkie budynki przeznaczone (choćby pośrednio) do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt. Należy w związku z tym przyjąć, iż analizowana ulga nie obejmie budynków służących, np. do przechowywania maszyn rolniczych. Takie jednak budynki jak obory, dojarnie z zapleczem socjalno-biurowym i magazynem, łączniki budynków inwentarskich, jako służące hodowli i utrzymaniu zwierząt spełnią warunki do ich objęcia ww. ulgą. Tezy takie znajdują potwierdzenie w doktrynie (zob. Presnarowicz S., Komentarz do art. 13 ustawy o podatku rolnym [w:] Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz. Dudar G., Etel L., ABC 2008).

Potoczne znaczenie pojęcia "obiektów służących ochronie środowiska" wskazuje, iż chodzi tu o wszelkie budynki, budowle i inne obiekty i urządzenia mające na celu ochronę (zapobieganie niszczeniu) środowiska przyrodniczego. Będą więc nimi niewątpliwie m.in. zbiorniki na gnojowice, płyty gnojowe, przepompownie, zbiorniki bezodpływowe ścieków bytowych i produkcyjnych, zbiorniki odciekowe. Zastanawiać by się można nad silosem na kiszonkę. W ocenie jednak autora niniejszego opracowania, dzięki przetrzymywaniu kiszonki w odpowiednim silosie niemożliwe staje się przedostawanie do gleby powstałych w procesie tworzenia tego rodzaju paszy, kwasów, substancji ciekłych. W związku z tym faktem silos taki także należy traktować jako obiekt służący ochronie środowiska.

W ocenie autora niniejszego opracowania, statusu obiektu ochrony środowiska nie można przypisać placom manewrowym, drogom utwardzonym, terenom zieleni, ogrodzeniom terenu. Brak tu jest bowiem przesłanek, dzięki którym można by mówić, iż są to obiekty mające na celu zapobieganie niszczeniu środowiska przyrodniczego. W tym jednak przypadku nie będzie błędem twierdzenie, że odpowiednie przyporządkowanie ww. obiektów do obiektów służących ochronie środowiska wymaga odpowiedniej wiedzy specjalistycznej. W związku z tym faktem, stosownie do art. 197 § 1 Ordynacji podatkowej, organ podatkowy przed wydaniem odpowiedniej decyzji może zasięgnąć w tym zakresie opinii biegłego.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.)