Od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest numer PESEL, a dla pozostałych podatników, w tym płatników, jest numer identyfikacji podatkowej NIP.

W związku z powyższym we wzorach IFT-3/IFT-3R (informacja o przychodach (dochodach) postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy) oraz IFT-A (informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy, wprowadzono nowy standard w zakresie identyfikacji podatkowej. Numer identyfikacji podatkowej został zastąpiony identyfikatorem podatkowym.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 1 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. Nr 268, poz. 1583) obowiązuje od dziś tj. od 13 lutego.