Uustawa z 8 marca 2013 roku zmieniająca ustawę o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. poz. 559) wprowadza przepis umożliwiający zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej wymienionych w ustawie, a także objęcie zwrotem podatku akcyzowego biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Druga zmiana polega na dodaniu do ustawy przepisu, który w założeniu zapobiegać ma dokonywaniu zwrotu podatku producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Nowelizacja objęła również zasady dokumentowania wydatków uprawniających do zwrotu podatku. Kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie wymagają już potwierdzenia za zgodność przez organy administracji publicznej, a tym samym nie powstaje obowiązek uiszczania opłaty skarbowej.