Dziś weszło w życie rozporządzenie 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych (Dz. U. poz. 725), zgodnie z którym odchodzi się od obligatoryjnej obecności funkcjonariuszy celnych podczas zdjęcia, niszczenia i kasowania znaków akcyzy na wyrobach winiarskich. Ta zmiana jest efektem analizy ryzyka, która wykazała niską możliwość powstania nieprawidłowości w czasie przeprowadzania tych czynności oraz obciążenia wyrobów winiarskich niewielką stawką podatku akcyzowego, co może skutkować wyższymi kosztami kontroli od ewentualnych strat z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego.

Resort finansów przedstawił dane, z których wynika, że w 2011 r. funkcjonariusze celni nadzorowali 487 przypadków niszczenia znaków akcyzy nanoszonych na wyrobach winiarskich, z czego w ok. 77 proc. nadzorowano niszczenie do 100 znaków akcyzy. W I połowie 2012 r. funkcjonariusze nadzorowali 214 przypadków niszczenia znaków akcyzy na wyrobach winiarskich, z czego w 79 proc. nadzorowano niszczenie do 100 znaków akcyzy. Na podstawie tych danych przyjęto założenie, że około 3/4 tych czynności może być wykonywana przez podmioty z zachowaniem nadzoru właściwego naczelnika urzędu celnego, bez konieczności bezpośredniego udziału funkcjonariuszy celnych, co w efekcie powinno ułatwić działalność podmiotom oraz obniżyć koszty działalności kontrolnej Służby Celnej.

Jednocześnie w niezmienionym brzmieniu pozostawiono § 39 ust. 2 pkt 3, który zobowiązuje podmiot do przesłania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, co najmniej na 3 dni przed zdjęciem, zniszczeniem i kasowaniem znaków akcyzy, pisemnej informacji o zamiarze przeprowadzenia tej czynności. Właściwy naczelnik urzędu celnego, po otrzymaniu w/w informacji oraz po przeprowadzeniu analizy ryzyka wystąpienia naruszenia przepisów prawa decyduje, w przypadku wyrobów winiarskich, o udziale funkcjonariusza w tych czynnościach. W przypadku obecności funkcjonariusza przy niszczeniu znaków akcyzy jest on zobowiązany do podpisania protokołu zniszczenia, którego obowiązek sporządzania wynika z odrębnych przepisów. Natomiast, w przypadku samodzielnego zdjęcia niszczenia i kasowania znaków akcyzy na wyrobach winiarskich, podmiot zobowiązany jest do sporządzenia protokołu i przesłania go do właściwego naczelnika urzędu celnego. Pozwala to na skuteczny nadzór naczelnika urzędu celnego nad wykonywaniem na wyrobach winiarskich zdjęcia, niszczenia i kasowania znaków akcyzy.

Zgodnie z § 17 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. Poz. 212) niszczenie wyrobów akcyzowych nieprzydatnych do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia, znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy, powoduje zwolnienie ich z podatku akcyzowego. Niszczenie w/w wyrobów dotychczas odbywało się tylko w obecności funkcjonariuszy celnych. W 2011 r. funkcjonariusze celni nadzorowali 675 przypadków niszczenia wyrobów akcyzowych, z czego 154 przypadki (23 proc.) dotyczyły niszczenia piwa i wyrobów winiarskich. W I półroczu 2012 r. funkcjonariusze celni nadzorowali 319 przypadków niszczenia wyrobów akcyzowych, z czego 72 przypadki (23 proc.) dotyczyły piwa i wyrobów winiarskich. Większość przypadków niszczenia wyrobów winiarskich i piwa dotyczyła niszczenia wyrobów, od których podatek akcyzowy wynosił poniżej 10 tys. zł. Biorąc powyższe pod uwagę oraz mając na względzie niskie ryzyko powstania nieprawidłowości w trakcie tych czynności, a także obciążenia piwa i wyrobów winiarskich niewielką stawką podatku akcyzowego w stosunku do innych wyrobów akcyzowych, w szczególności alkoholu etylowego odstąpiono od obligatoryjnej obecności funkcjonariuszy celnych podczas niszczenia piwa i wyrobów winiarskich, znajdujących się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy nienadających się do spożycia, dalszego przerobu i zużycia. Jednocześnie nałożono na podmiot obowiązek sporządzania stosownego protokołu i niezwłocznego przesyłania go do właściwego naczelnika urzędu celnego oraz obowiązek przesyłania do właściwego naczelnika urzędu celnego informacji o zamierzonym terminie dokonania niszczenia wyrobów akcyzowych wraz z podaniem rodzaju i ilości niszczonych wyrobów. To ma pozwolić na przeprowadzenie analizy ryzyka oraz ewentualnej, skutecznej kontroli tych czynności.