Rozporządzenie ministra finansów z 26 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym (Dz. U. poz. 1019) wprowadza nowy kwestionariusz postępowania audytowego - kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy.

Zmiany ograniczyły ilość i zakres udzielanych informacji, w oparciu o które przedsiębiorca przeprowadza proces samooceny. Wprowadzono także możliwość odstąpienia przez wnioskujących przedsiębiorców od czasochłonnego opisu obowiązujących w ich organizacji zasad i procedur. W nowym kwestionariuszu wystarczy wskazanie dokumentów regulujących dany zakres zagadnień podlegających badaniu oraz załączenie ich kopii.

Nowelizacja jest kolejnym etapem wprowadzania przez Służbę Celną ułatwień i likwidacji barier biurokratycznych w odniesieniu do prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej związanej z procesami celnymi oraz doskonalenia relacji z klientem w ramach kierunku strategicznego – „Klient w centrum uwagi", określonego w Strategii działania Służby Celnej na lata 2014 – 2020.