W załącznikach do rozporządzenia ministra finansów z 15 grudnia 2014 roku (Dz. U. poz. 1847) określono dwa nowe wzory:

- wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1),

- wzór zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (OPL-1).

W nowych formularzach przewidziano możliwość wskazania numeru identyfikacyjnego podmiotu zagranicznego (nadanego przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście), na potrzeby rozliczenia VAT świadczonych usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych, usług elektronicznych.

Na mocy art. 133 ust. 1, 2 i 8 ustawy o VAT, podmioty zagraniczne zidentyfikowane na potrzeby procedury szczególnej rozliczenia VAT, zobowiązane są składać deklaracje VAT wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stąd także możliwość ustanowienia i odwołania pełnomocnika do podpisywania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1, OPL-1).

Traci moc rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa (Dz. U. Nr 286, poz. 1681).