Potrzeba wydania nowych przepisów wynikła z nowelizacji ustawy o VAT w związku z implementacją do przepisów o podatku od towarów i usług unijnych regulacji umożliwiających podatnikom z siedzibą w innych państwach członkowskich UE oraz podmiotom zagranicznym z państw trzecich otrzymywanie zwrotów podatku VAT w przypadkach, gdy świadczą oni w Polsce usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz osób niebędących podatnikami (ostatecznych konsumentów), z tytułu których VAT rozliczany jest w procedurze szczególnej dotyczącej tych usług (tzw. system Mini One Stop Shop).

Zobacz: Zmieni się miejsce opodatkowania usług telekomunikacyjnych >>

Rozporządzenie określa również kiedy podatnicy czy podmioty zagraniczne składają wnioski o dokonanie zwrotu podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz jakie informacje taki wniosek powinien zawierać. Zawiera ponadto wzór wniosku o zwrot podatku w przypadku, gdy nie jest on składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jak również sposób opisu niektórych informacji zawartych w tym wniosku oraz sposób i przypadki potwierdzania złożenia wniosku o zwrot.

Określone zostały także przypadki, w których podmioty dokonujące sprzedaży mogą ubiegać się o zwrot (poszerzając ten katalog o usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne świadczone w Polsce przez podatników oraz podmioty zagraniczne, którzy są zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT przy świadczeniu tych usług) oraz uregulowano kiedy podatnik ubiegający się o zwrot powinien złożyć dodatkowe dokumenty i wskazano na rodzaj tych dokumentów.

Zgodnie z przepisem przejściowym, do wniosków o zwrot podatku za 2014 r. złożonych przez podmioty uprawnione z państw członkowskich Unii Europejskiej i podmioty uprawnione z państw trzecich stosowane będą przepisy dotychczasowe.

Rozporządzenie ministra finansów z 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. poz. 1860) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.

Zobacz też: System e-Deklaracje gotowy do przyjęcia zgłoszeń w procedurze MOSS >>