Zmiany dotyczące zgłoszeń elektronicznych składanych do systemów CELINA i ECS oraz zgłoszeń papierowych w procedurach przywozowych i wywozowych wejdą w życie z dniem 1 października 2015 r.

W Instrukcji dodano zapis określający sposób podawania numeru wpisu na listę agentów celnych. Zgodnie z jego treścią, agenci celni zarejestrowani w Polsce powinni podać w zgłoszeniu celnym numer wpisu na listę agentów celnych w następujący sposób: kod kraju (a2) wraz z numerem składającym się z 6 cyfr (od 000001 do 999999), zgodnie ze strukturą numeru podaną w obwieszczeniu ministra finansów z 26 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia listy agentów celnych (Dz. Urz. MF poz. 55).

Natomiast agenci celni zarejestrowani w innym państwie niż Polska powinni podać kod kraju rejestracji (a2) a następnie numer nadany im w państwie rejestracji, zgodnie ze strukturą numeru właściwą dla danego państwa.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego