Konsekwencją zmian wprowadzanych ustawą z 9 kwietnia 2015 r. zmieniającą ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 605) będzie objęcie nowych towarów, takich jak niektóre postaci złota, kolejne wyroby ze stali, telefony komórkowe, laptopy, tablety i konsole do gier, nieobrobione plastycznie półprodukty z metali nieżelaznych - aluminium, ołowiu i cynku, procedurą odwrotnego obciążenia. Mechanizm ten umożliwia przeniesienie obowiązku rozliczenia podatku z dostawcy na nabywcę.

Zobacz: Nowelizacja wprowadzająca odwrócony VAT na tablety już opublikowana >>

Doprecyzowane zostały też regulacje dotyczące tzw. ulgi na złe długi. Mechanizm ten dotyczy płatności, które nie zostały uregulowane w ciągu 150 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze. Wierzyciel nie może skorzystać z ulgi, jeżeli dłużnik jest w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. Od 1 lipca dłużnik nie będzie zobowiązany do korekty odliczonego wcześniej podatku naliczonego, jeżeli w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od terminu płatności np. faktury, będzie w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. W praktyce oznacza to, że odliczony przez dłużnika VAT naliczony będzie podlegał zgłoszeniu do masy upadłości, a wierzyciel właśnie tą drogą będzie miał większą szansę na odzyskanie zaległych kwot.

Wchodząca w życie nowelizacja nakłada także na sprzedawców obowiązek składania w urzędzie skarbowym informacji podsumowujących dokonane transakcje. Informacja będzie zawierać m.in. łączną wartość dostaw lub usług. W nowych przepisach podwyższono również wysokość kaucji gwarancyjnej w przypadku dostaw paliw: minimalnej do 1 mln zł (z 200 tys. zł) i maksymalnej do 10 mln zł (z 3 mln zł). Ponadto nowe kategorie towarów objęte zostaną instytucją odpowiedzialności solidarnej.

1 lipca 2015 r. wygasa też wprowadzony przez art. 12 nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z 7 lutego 2014 r., całkowity zakaz odliczania podatku VAT od nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych, wykorzystywanych przez podatnika do celów „mieszanych", czyli zarówno do działalności gospodarczej jak ido celów prywatnych. Zatem od tego dnia, w stosunku do wydatków na nabycie paliwa do takich samochodów przysługiwało będzie prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50 proc.

Zobacz: Od 1 lipca odliczymy połowę VAT od paliwa do aut służbowo-prywatnych 

 

 

 

 Zobacz książkę "Odliczanie VAT od paliwa oraz nabycia i eksploatacji samochodów. Pytania i odpowiedzi" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego