31 października zostało ogłoszone, a od 1 listopada obowiązuje rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1278), które wprowadza nowe wzory deklaracji dla wyrobów gazowych.

AKC-4/L

Nowy wzór deklaracji dla podatku akcyzowego od wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych). Jest załącznikiem do deklaracji „AKC-4/AKC-4zo DEKLARACJA DLA PODATKU AKCYZOWEGO",

AKC-WG

Nowy wzór deklaracji dla nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych).

Równolegle z wprowadzeniem ww. nowych wzorów deklaracji dla wyrobów gazowych wprowadzone zostały zmiany w dotychczas obowiązujących wzorach deklaracji dla podatku akcyzowego. I tak:

AKC-4/AKC-4zo

W części C i w części F dopisany został nowy załącznik - AKC-4/L. Ponadto podstawa prawna i termin składania deklaracji AKC-4/AKC-4zo zostały uzupełnione o zapisy dotyczące wyrobów gazowych,

AKC-4/I

Obecnie obowiązujący tytuł deklaracji otrzymał brzmienie: „Podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych i wyrobów gazowych)",

AKC-4/J

Tytuł obecnie obowiązującej deklaracji : „Podatek akcyzowy od gazu" otrzymał brzmienie: „Podatek akcyzowy od gazu do napędu silników spalinowych".
Dodatkowo w niektórych wzorach deklaracji dokonano zmian technicznych, wynikających z zastosowania w praktyce wzorów tych deklaracji:

AKC-ST/AKC-STn

W deklaracji wprowadzono dwa dodatkowe pola (21a i 22a), które umożliwią w deklaracji jednoczesne wykazanie drugiej stawki podatku akcyzowego dla suszu tytoniowego oraz ilości suszu tytoniowego odpowiadającej drugiej stawce podatku akcyzowego;

AKC-4/AKC-4zo, AKC-WW, AKC-EN, AKC-ST/AKC-STn oraz AKC-PA

Treść oświadczenia: "Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością" została zastąpiona pouczeniem: "Za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym".

Wzory deklaracji i informacji określone w załącznikach do nowego rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy, począwszy od rozliczenia za listopad 2013 r. Z kolei druki formularzy deklaracji sporządzone według wzorów określonych w załącznikach nr 2–8 i 11–22 do poprzednio obowiązującym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym (Dz. U. Nr 280, poz. 1647) mogą być stosowane, nie dłużej jednak niż do 30 czerwca 2014 r. Dotyczy to więc wzorów: AKC-4/A(3), AKC-4/B(3), AKC-4/C(3), AKC-4/D(4), AKC-4/E(3), AKC-4/F(3), AKC-4/H(3), AKC-4/K(3), AKC-WW(2), AKC-EN(3), AKC-ST/AKC-STn(1), AKC-PA(3), INF-A(3), INF-B(3), INF-C(3), INF-D(3), INF-F(3), INF-I(3), INF-J(3), INF-K(3).