W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka z o.o., która w aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej korzysta z maszyn i urządzeń, którymi dysponuje na podstawie umów leasingu finansowego. Tytuł prawny do przedmiotów leasingu przysługuje finansującemu, natomiast spółka dokonuje amortyzacji tych maszyn i urządzeń. Odpisy amortyzacyjne są przez spółkę zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Spółka zadała fiskusowi pytanie, czy art. 15b ustawy o CIT dotyczący obowiązkowej korekty kosztów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wykorzystywanych na podstawie umów leasingu finansowego składników majątku.

Artykuł 15b ustawy o CIT zawiera rozwiązanie polegające na obowiązku dokonania zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony, a w przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni – nieuregulowania jej w ciągu 90 dni od dnia zaliczenia kwoty wynikającej z faktury (innego dokumentu) do kosztów uzyskania przychodów. Zatem, korekta kosztów podatkowych jest uzależniona od terminu płatności ustalonego przez strony i braku zapłaty w odpowiednim, wskazanym w przepisach, terminie.

Zobacz książkę  "Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Zdaniem spółki, art. 15b ustawy o CIT nie znajduje tutaj zastosowania. Zawarcie umów leasingu finansowego tych maszyn i urządzeń nie stanowi bowiem ich nabycia ani wytworzenia, a na spółkę nie zostało przeniesione prawo własności tych maszyn i urządzeń.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że powołane przepisy winny mieć zastosowanie do wszystkich wydatków (ujmowanych w kosztach uzyskania przychodów) wynikających z transakcji dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami. Tym samym, mają również zastosowanie do kosztów podatkowych wynikających z realizacji umów leasingu finansowego. Dlatego zdaniem fiskusa, uregulowania zawarte w art. 15b odnoszą się również do środków trwałych niestanowiących własności spółki będących przedmiotem leasingu.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 czerwca 2015 r., sygn. akt IBPBI/2/4510-346/15/SD, LEX nr 265143

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego