Przestrzegaj terminów płatności

Twoim obowiązkiem jest terminowe wpłacanie podatków. Terminy płatności podatków uzależnione są od sposobu powstania zobowiązania podatkowego. Jeżeli zobowiązanie podatkowe powstaje:

• w drodze decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego — termin płatności wynosi wówczas 14 dni od dnia doręczenia decyzji
• z mocy prawa — jesteś obowiązany sam obliczyć i wpłacić podatek — termin płatności określają przepisy poszczególnych ustaw podatkowych.

W tych terminach obowiązany jesteś również składać deklaracje podatkowe, jeżeli z przepisów podatkowych wynika taki obowiązek. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:

• przy zapłacie gotówką — dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu podatkowego lub na rachunek tego organu w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, biurze usług płatniczych lub w instytucji płatniczej albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta,
• w obrocie bezgotówkowym — dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika lub rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w instytucji płatniczej na podstawie polecenia przelewu.

W sytuacji, gdy nie dokonasz zapłaty podatku w określonym terminie, powstanie zaległość podatkowa, od której jesteś zobowiązany bez wezwania naliczyć i zapłacić odsetki za zwłokę.

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się dzień następujący po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Przechowuj dokumentację

Zobowiązany jesteś do przechowywania wszelkich dokumentów podatkowych (rachunków, faktur, ksiąg podatkowych, dokumentów związanych z poborem lub inkasem podatków itp.) do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Termin przedawnienia wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Termin przedawnienia może być w pewnych sytuacjach zawieszony (np. od dnia wydania decyzji o rozłożeniu na raty zapłaty podatku, z dniem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję) lub przerwany (np. wskutek zastosowania środka egzekucyjnego), co wydłuży też czas obowiązku przechowywania dokumentacji.

Obowiązek zawiadamiania organu o zmianie adresu

Jeżeli jesteś stroną bądź przedstawicielem strony w postępowaniu podatkowym, jesteś obowiązany powiadomić organ podatkowy, przed którym toczy się postępowanie, o każdej zmianie swojego adresu. Natomiast w razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy, w czasie trwania postępowania podatkowego, jesteś obowiązany do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń.

W razie zaniedbania tych obowiązków, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem.

Obowiązek stawiania się na wezwanie urzędu

Jesteś obowiązany, na wezwanie organu podatkowego, do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie. Organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu Twojego pobytu, gdy nie możesz stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny. Obowiązek osobistego stawiennictwa przed organem podatkowym wymagany jest tylko w granicach województwa, w którym zamieszkujesz lub przebywasz, chyba że charakter sprawy lub czynności wymaga osobistego stawienia się przed organem podatkowym prowadzącym postępowanie.

Jeżeli mimo prawidłowego wezwania organu podatkowego nie stawisz się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, możesz zostać ukarany karą porządkową do 2800 zł.

Obowiązki w trakcie kontroli podatkowej

W trakcie kontroli podatkowej obowiązany jesteś w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać kontrolującemu żądane dokumenty związane z przedmiotem kontroli oraz umożliwić dokonanie innych czynności wymienionych w ustawie — Ordynacja podatkowa, a także zapewnić kontrolującemu warunki do pracy, a w tym, w miarę możliwości, udostępnić samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów. Twoim obowiązkiem jest wskazać osobę, która będzie Cię zastępowała w trakcie kontroli, w szczególności w czasie Twojej nieobecności.

Opłata skarbowa

Przedmiotem opłaty są zaświadczenia, zezwolenia, niektóre czynności urzędowe oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa ich odpisy, wypisy lub kopie, jeżeli są składane w postępowaniu administracyjnym lub sądowym. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia znajdziesz w załączniku do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.). Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia oraz z chwilą złożenia pełnomocnictwa (jego odpisu, wpisu lub kopii).

W przypadku obowiązku zapłaty opłaty skarbowej, będziesz mógł uiścić tę opłatę w kasie właściwego organu podatkowego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) lub na rachunek tego organu albo u inkasenta. Dowód wpłaty musisz dołączyć do składanego wniosku (zgłoszenia) lub dokumentu pełnomocnictwa (jego odpisu, wypisu lub kopii) nie później niż w ciągu 3 dni od dnia powstania obowiązku zapłaty opłaty skarbowej.

Czytaj także:

Prawa podatnika w 2014 roku>>>