Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - por. art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Od 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie ministra finansów z 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), które od 1 maja 2011 r. objęło obowiązkiem ewidencjonowania czynności świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85), a także podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej podlegają ogólnym zasadom ewidencjonowania sprzedaży i mogą zostać zobowiązani do ich stosowania po przekroczeniu przewidzianych w powyższym rozporządzeniu kwot obrotu (gdy kwota obrotu przekroczyła 20.000 zł).

Minister odpowiadając na interpelację poselską 11401/12 zaznaczył, że obowiązujące obecnie zwolnienia będą stopniowo zawężane, a docelowym rozwiązaniem jest powszechny charakter ewidencji za pomocą kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych.