Jak czytamy w odpowiedzi na pytanie opublikowane w serwisie internetowym KIDP, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby z tytułu odbywanych szkoleń i innych form podnoszenia kwalifikacji w ramach obowiązku dokształcania zawodowego, radca prawny, będący jednocześnie doradcą podatkowym uzyskał stosowną, określoną w rozdziale VIa Zasad Etyki Doradców Podatkowych liczbę punktów, pod warunkiem wypełnienia przez te formy podnoszenia kwalifikacji wymagań określonych w Zasadach Etyki Doradców Podatkowych. Aby jednak uzyskać w ten sposób punkty tematyka tych szkoleń lub innych form doskonalenia zawodowego musi być zgodna z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego. W świetle wyjaśnień Przewodniczącego Zespołu ds. Etyki Zawodowej KRDP, żaden przepis Zasad Etyki nie nakłada na doradców podatkowych wykonujących zawód adwokata czy radcy prawnego obowiązku doskonalenia zawodowego w podwójnym wymiarze.

Źródło: www.krdp.pl