Stawka odsetek od zaległości podatkowych obliczana jest jako suma 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP oraz 2 proc., ale z zastrzeżeniem, że stawka ta nie może być niższa, niż 8 proc.

W związku z tym, że od 9 października 2014 r. odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wynoszą 8 proc. i jest to najniższa możliwa wysokość tych odsetek, obniżka stóp procentowych nie wpłynęła na ich stawkę. Bez zmian pozostaje także obniżona stawka odsetek za zwłokę, która wynosi 6 proc. i ma zastosowanie w sytuacji gdy podatnik sam zorientuje się, że zapłacił zbyt mało podatku i skoryguje deklarację, uzasadniając na piśmie przyczyny korekty, a także zapłaci całą zaległość w ciągu siedmiu dni od jej złożenia.

Zgodnie z uchwałą RPP, która wejdzie w życie 5 marca 2015 r. stopa referencyjna wyniesie 1,50 proc. w skali rocznej, lombardowa 2,50 proc., depozytowa 0,50 proc.; a stopa redyskonta weksli 1,75 proc. w skali rocznej.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego