Projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje wprowadzenie definicji terenów budowlanych, która umożliwić ma prawidłowe stosowanie zwolnienia od podatku dostawy nieruchomości niezabudowanych.

Wprowadzone pojęcie rozszerza zakres wyjątków ze zwolnienia od VAT poprzez wyłączenie prawa do stosowania zwolnienia wobec gruntów dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy, ale które zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, są przeznaczone pod zabudowę. Zmiana ta wpłynie na dotychczasową praktykę stosowania zwolnienia, gdyż w obecnym stanie prawnym, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy, przeznaczenie terenu ustala się na podstawie ewidencji gruntów i budynków.

Zdaniem ekspertów Lewiatana, zmiana ta budzi istotne wątpliwości, gdyż w odróżnieniu od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy czy też ewidencji gruntów i budynków, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawnym. Jest to dokument wewnętrzny gminy, która może go dowolnie zmieniać. Przeznaczenie gruntów przyjęte w studium nie ma waloru obowiązującego i może nigdy nie zostać potwierdzone w miejscowych planach.

Skutkiem tej zmiany jest sytuacja, w której aktualne władze gminy poprzez zmiany studium (nie będące aktem prawa) mogą decydować o zasadach opodatkowania gruntów. Zmiana ta jest zgodna z Dyrektywą VAT, która dopuszcza zdefiniowanie terenów budowlanych przez państwo członkowskie. Jednakże powstaje istotna wątpliwość co konstytucyjności przyjętego rozwiązania.

Jeżeli nawet przyjęcie mechanizmu wprowadzającego delegację dla gminy do określania gruntów zwolnionych bądź opodatkowanych VAT zostanie dokonane w ustawie, to jednak zasady opodatkowania będą faktycznie kształtowane na podstawie dokumentów wewnętrznych gmin, będących całkowicie pod ich kontrolą. W ocenie Lewiatana, zmiana ta spowodowałaby naruszenie przepisu art. 217 Konstytucji RP.

źródło: www.pkpplewiatan.pl

Czytaj także:

Zwolnienie z opodatkowania dostawy terenów niezabudowanych