Pytanie

Pytanie dotyczy stosowania zwolnienia i ulgi w podatku rolnym. Przepis art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym mówi o gruntach przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.
Czy wielkość ta dotyczy ha "fizycznych", czy także ha przeliczeniowych, a co za tym idzie, czy podatnik, który nabywa grunty o pow. nieprzekraczającej 100 ha fizycznych, a przekraczającej 100 ha przeliczeniowych ma prawo do ww. zwolnienia i ulgi?

Odpowiedź

Z podatku rolnego zwolnione oraz objęte ulgą będą nabyte grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha fizycznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – dalej u.p.r. z podatku rolnego zwalnia się grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.
Ze względu na gramatyczne brzmienie przepisu, w którym wprost wskazano na "ha", należy uznać, że limit zwolnienia dotyczy ha fizycznych. Ustawodawca pisząc o ha przeliczeniowych zawsze wprost wskazuje to w regulacji, natomiast w pozostałych sytuacjach posługuje się "ha".

Analogiczne stanowisko zajął WSA w Lublinie w wyroku z 7 grudnia 2010 r. (I SA/Lu 604/10), w którym stwierdził, że "Skoro dane z ewidencji gruntów stanowią podstawę wymiaru podatków, a contrario należy przyjąć, że dane te stanowią podstawę do stosowania zwolnień od podatku, jeśli zwolnienie zależy od danych objętych ewidencją gruntów. W tej sytuacji nie znajduje uzasadnienia twierdzenie skarżącego, iż dla celów zwolnienia powierzchnię nabytego przez niego, nowoutworzonego gospodarstwa rolnego należało liczyć w hektarach przeliczeniowych, a nie w hektarach fizycznych uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków".
W konsekwencji, z podatku rolnego zwolnione oraz objęte ulgą będą nabyte grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha fizycznych.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego