Oznacza to, że w konkretnej sytuacji, uwzględniając realia prawne ww. przepisu, to biegły rewident rozstrzyga o zastosowaniu Międzynarodowych Standardów Badania (MSB).

Zdaniem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, sformułowaniu „kieruje się” nie można przypisać charakteru powinności, charakteru normatywnego. „Kierować się” to tyle, co powodować się czymś, brać coś pod uwagę w postępowaniu, ale nie w rozumieniu bezwzględnego obowiązku zastosowania się do takiej czy innej dyspozycji określonego przepisu.