Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim aplikację umożliwiającą wypełnianie aktywnych formularzy wniosków o udzielenie pomocy, mając na względzie potrzebę stosowania jednolitego systemu wzajemnej pomocy w obrębie Unii Europejskiej. Dostęp do aplikacji zostanie zapewniony wierzycielom i organom egzekucyjnym, chcącym skorzystać z pomocy państwa członkowskiego przy dochodzeniu należności pieniężnych, poprzez udostępnienie aplikacji w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra finansów.

Aplikacja umożliwi sporządzenie wszystkich rodzajów wniosków o udzielenie pomocy. Przy występowaniu z wnioskiem o odzyskanie należności pieniężnych nastąpi automatyczne przeniesienie danych naniesionych we wniosku do jednolitego tytułu wykonawczego. Analogiczny sposób sporządzania odnosi się do jednolitego formularza służącego do powiadomienia. Aktywne formularze wniosków będą mogły być uzupełniane (np. o informacje o stanie sprawy, wniesionych zarzutach czy zakończeniu postępowania) na poszczególnych etapach realizacji wniosku.

Z uwagi na to, że ustawa z 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (druk sejmowy nr 1490) wprowadza drogę elektroniczną i drogę pocztową do przekazywania ww. dokumentów, niezbędne jest uregulowanie odmiennego sposobu sporządzania jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych dla obu form przekazywania ww. dokumentów do państw członkowskich.

Uregulowanie takie proponuje resort finansów w projekcie rozporządzenia z 11 października 2013 r. w sprawie sposobu sporządzania wniosków o udzielenie pomocy kierowanych do państw członkowskich, jednolitych formularzy służących do powiadomienia i jednolitych tytułów wykonawczych.

Rozporządzenie będzie oddziaływało na wierzycieli należności pieniężnych, o których mowa w ustawie, naczelników urzędów skarbowych, organy egzekucyjne i jednostkę organizacyjną realizująca zadania centralnego biura łącznikowego i biura łącznikowego.