W porównaniu z jeszcze obowiązującym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 października 2008 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. Nr 195, poz. 1202) w projekcie rozporządzenia zostały wprowadzone konta, które umożliwiają ewidencję zdarzeń gospodarczych związaną z:

1) nieruchomościami zakwalifikowanymi przez bank do inwestycji, wartościami niematerialnymi i prawnymi zakwalifikowanymi do aktywów trwałych, które jednakże różnią się zasadami wyceny (zespół kont "0 aktywa trwałe"),

2) zdarzeniami gospodarczymi ujmowanymi zgodnie z MSR przez banki stosujące te standardy,

3) klasyfikacją aktywów i zobowiązań finansowych, zgodnie z § 30 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 191, poz. 1279),

4) brakiem wyodrębnienia finansowego z banku biura maklerskiego,

5) rozliczaniem pożyczonych papierów wartościowych w celu krótkiej sprzedaży.

Projekt rozporządzenia został przesłany do uzgodnień zewnętrznych.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 14 kwietnia 2011 r.
Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX