Ustawą z 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw zmieniono brzmienie art. 4 pkt 13 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, definiującego na potrzeby tej ustawy pojęcie „urząd skarbowy”. Zgodnie z obowiązującym od 1 kwietnia 2015 r. nowym brzmieniem tego przepisu urząd skarbowy oznacza urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania.

Projektowane rozporządzenie dostosowuje treść wniosku PIT-16 do powyższej regulacji.

W stosunku do obecnie obowiązującego wzoru, projektowany formularz wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, zawiera następujące zmiany:

1) zastąpienie dotychczasowego brzmienia opisu pozycji nr 5: „5. Urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego”, opisem „5. Urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek”,

2) zastąpienie dotychczasowej treści przypisu nr 1: „Należy wskazać urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego, także gdy wniosek dołączany jest do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.”, treścią w brzmieniu: „Należy wskazać urząd skarbowy, do którego adresowany jest wniosek, także gdy wniosek dołączany jest do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.”.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego