Zgodnie ze stosowanym od 1 maja br. Unijnym Kodeksem Celnym, państwa członkowskie mogą wyznaczyć część obszaru celnego Unii jako wolne obszary celne. Unijne prawo celne nie reguluje szczegółowych zasad ustanawiania tych obszarów. Kwestie z tego zakresu zostały przekazane do uregulowania na gruncie przepisów krajowych.

Nowy wzór wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego uwzględnia informacje niezbędne do utworzenia takiego obszaru wynikające z określenia w Prawie celnym nowych warunków, zgodnych z ogólnymi zasadami wydawania pozwoleń.

Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku o utworzenie albo zmianę należy dołączyć dokument potwierdzający prawo wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości na której ma zostać utworzony wolny obszar celny, mapę tego obszaru i opinię organu celnego dot. możliwości sprawowania dozoru celnego towarów wprowadzanych i wyprowadzanych z tego obszaru oraz potwierdzającą zgodność  ze stanem faktycznym przebiegu granic  wolnego obszaru celnego.

Do wniosku o zniesienie wolnego obszaru celnego należy z kolei dołączyć opinię organu celnego zawierającą ustalenia dotyczące rozliczenia towarów wprowadzonych do wolnego obszaru przez osoby prowadzące w nim działalność i uregulowania przez nie wszelkich zobowiązań wobec organu celnego.

Rozporządzenie ministra finansów z 18 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o utworzenie, zmianę powierzchni lub zniesienie wolnego obszaru celnego oraz dokumentów, które należy do niego dołączyć (Dz. U. poz. 1292) weszło w życie 20 sierpnia 2016 r.