We wzorze informacji przekazywanej przez banki Ministrowi Finansów numer REGON przestanie być daną obligatoryjną a stanie się jedynie daną opcjonalną.

Numer identyfikacyjny REGON nie jest już niezbędny przedsiębiorcy do funkcjonowania w obrocie gospodarczym czy urzędowym poza statystyką publiczną, dlatego zachodzi konieczność dostosowania w tym zakresie obecnie obowiązującego wzoru informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych.

Poza tą zmianą przepisy opublikowanego na stronie resortu finansów projektu rozporządzenia w sprawie formatu i trybu przekazywania przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej stanowią powielenie dotychczasowych regulacji.

Dla przypomnienia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, które wejdą w życie 1 sierpnia 2011 r., banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe będą obowiązane do sporządzania i przekazywania takich informacji, w formie dokumentu elektronicznego, w okresie sprawozdawczym - odpowiednio od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca - w terminie do siódmego dnia następnego okresu sprawozdawczego. Obecnie mają obowiązek przesyłać taką informację raz w miesiącu.

Jolanta Mazur