W celu dostosowania wzoru informacji GHD-1 do funkcjonującej od 2010 r. w obrocie prawnym interpretacji prawa podatkowego, w części D wzoru dodany został wiersz „Kwota potrąconego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 28 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.)”. Wprowadzona zmiana ułatwi płatnikowi obliczenie i potrącenie kwoty zryczałtowanego wynagrodzenia przysługującego mu zgodnie z zasadami określonymi w tym przepisie Ordynacji.

Dodatkowo, w związku z tym, że przepisy Kodeksu karnego skarbowego nie uzależniają odpowiedzialności karnej od złożenia oświadczenia o znajomości tych przepisów, w części E wzoru dokonano odpowiednich zmian poprzez zastąpieniu wyrazu „oświadczenie" wyrazem „podpis” oraz wykreśleniu treści samego oświadczenia.

Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 25 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (Dz. U. poz. 866) weszło w życie 1 maja 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów