W załączniku do rozporządzenia zawierającym wzór deklaracji AKC-P wprowadzono zmiany polegające na:

- zastąpieniu w nagłówku deklaracji wyrazów: „PODATNIK” oraz „URZĄD CELNY” odpowiednio wyrazami: „PŁATNIK” oraz „URZĄD SKARBOWY”;

- zmianie informacji dotyczącej miejsca składania deklaracji, tj. zastąpieniu w główce deklaracji: urzędu celnego - urzędem skarbowym i Urzędu Celnego I w Warszawie - Trzecim Urzędem Skarbowym Warszawa-Śródmieście w Warszawie;

- zastąpieniu w części F deklaracji wyrazów: „ADNOTACJE URZĘDU CELNEGO” wyrazami: „ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO” oraz wyrazów: „Uwagi urzędu celnego” wyrazami: „Uwagi urzędu skarbowego".

Ponieważ wzór deklaracji nie był zmieniany od 2009 r., w celu ujednolicenia zapisów w deklaracjach dla podatku akcyzowego, w deklaracji AKC-P dokonano następujących zmian:

- w polu 1 deklaracji doprecyzowano tytuł i ograniczono ilość miejsc (z 13 do 10) dla wpisania numeru NIP;

- dodano dwa dodatkowe pola: „4. Miesiąc” i „5. Rok” w celu doprecyzowania okresu za jaki składana jest deklaracja oraz przenumerowano pozostałe pola deklaracji;

- w części A deklaracji zastąpiono wyrazy: „MIEJSCE I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI” wyrazami: „WŁAŚCIWY ORGAN I CEL SKŁADANIA DEKLARACJI” oraz wyrazy: „Urząd celny, do którego adresowana jest deklaracja” wyrazami: „Naczelnik urzędu skarbowego”;

- w polu 19 deklaracji dodano zapis: „(pole nieobowiązkowe)”;

- tytuł części E deklaracji: „OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ” zastąpiono tytułem: „PODPIS SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ LUB OSOBY REPREZENTUJĄCEJ”;

- oświadczenie (zawarte w części E deklaracji) dotyczące znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego zastąpiono pouczeniem zawartym na końcu deklaracji

- w związku z tym, że pieczęci nie posiadają aktualnie odpowiednika elektronicznego a dokument wnoszony w postaci elektronicznej powinien być pod względem zakresu informacyjnego zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu, w części E deklaracji zapis: „Podpis i pieczątka” zastąpiono zapisem: „Podpis płatnika lub osoby reprezentującej płatnika”;

- doprecyzowano opis pola 92 w zakresie danych kontaktowych płatnika lub osoby reprezentującej;

- obok tytułu części F deklaracji dodano opis o treści: „W przypadku deklaracji złożonej w wersji elektronicznej wypełnienie pól 93, 94 i 95 nie jest obowiązkowe”.

Rozporządzenie ministra finansów z 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz. U. poz. 330) wejdzie w życie 1 marca 2017 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów