Potrzeba wydania nowych regulacji w tym zakresie podyktowana była zmianami w zakresie nowych zasad określania od 1 stycznia 2015 r. miejsca świadczenia w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych na rzecz osób nie będących podatnikami (ostatecznych konsumentów), przez podatników zidentyfikowanych na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy o VAT.

                                       

Wniosek składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy. Wniosek uznaje się za złożony, jeżeli podatnik przedstawi wszystkie informacje, o których mowa w załączniku do opublikowanego rozporządzenia. Jeżeli informacje te zawierają pomyłki, podatnik może dokonać korekty wniosku.

Rozporządzenie z 4 grudnia 2014 r. w sprawie wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1803) wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.